Algemene Voorwaarden - Prison Escape

Prison Escape Logo

Je gebruikt een verouderde browser. Hierdoor kunnen wij niet garanderen dat onze site werkt zoals wij hem hebben bedoeld. Gebruik een andere browser, bijvoorbeeld op je telefoon. Je kan ook altijd contact opnemen via onze chat, info@prisonescape.nl, of bellen naar +31 85 065 32 68

Download als PDF

Consumenten

Artikel 1 Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

1.1 Evenement: het door Real Life Gaming B.V. en/of een gelieerde onderneming te organiseren evenement.
1.2 Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
1.3 Organisator: Real Life Gaming B.V. en/of een gelieerde onderneming waarmee de Deelnemer een Overeenkomst is aangegaan.
1.4 Overeenkomst: de Overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.


Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst, aanbieding of reservering in het kader van een bezoek aan het Evenement en de aanschaf van alle toegangsbewijzen daarvoor tussen de Deelnemer van het Evenement en Organisator, ongeacht hoe deze tot stand komt. 

2.2 Door de aanschaf en/of gebruik van het toegangsbewijs en/of betreding van de locatie van het evenement, te noemen: de ‘evenementenlocatie’, gaat de Deelnemer akkoord met de inhoud van deze algemene voorwaarden.

2.3 De evenementenlocatie hanteert huisregels en spelregels. Deze zijn te vinden op de website(s) van Organisator en op de evenementenlocatie. Door het kopen van het toegangsbewijs en/of betreding van de evenementenlocatie verklaart de Deelnemer zich bekend en akkoord met de huisregels en/of de spelregels.

2.4 Organisator kan deze algemene voorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk wijzigen. Deelnemers worden tijdig van de wijzigingen op de hoogte gebracht. Indien de Deelnemer niet akkoord gaat met de wijziging(en) dient deze de Organisator hier schriftelijk van op de hoogte te brengen binnen tien werkdagen, gerekend vanaf de dag na wijziging van de algemene voorwaarden. Organisator zal zich in dat geval inzetten om tot een passende oplossing te komen.

2.5 De nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.


Artikel 3 Aanschaf toegangsbewijs

3.1 De Overeenkomst tussen Organisator en Deelnemer tot deelname aan het desbetreffende Evenement komt tot stand nadat een bestelling voor één of meer tickets is geplaatst bij (een door) Organisator (ingeschakeld (voor)verkoopadres).

3.2 Een geplaatste bestelling bij een van de verkoopkanalen is onherroepelijk en de Deelnemer kan de Overeenkomst na dat moment niet wijzigen. Organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om bestellingen te weigeren, dan wel aanvullende voorwaarden te stellen.

3.3 Informatie, zoals mededelingen en prijsopgaven, met betrekking tot het Evenement en/of de toegangsbewijzen wordt zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of verstrekt. Voor bijkomende kosten van bijvoorbeeld reservering, betaling en/of bezorging kunnen extra kosten in rekening gebracht worden. Prijzen voor toegangsbewijzen kunnen hierdoor hoger liggen dan de door Organisator op de toegangsbewijzen geprinte prijzen. Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de verstrekte prijsinformatie.
3.4 Organisator heeft Eventix B.V. ingeschakeld als mede verkoopkanaal van haar tickets via het Ticketservice platform van Eventix B.V. op de Website van Organisator. Op de Overeenkomst tot aankoop van de tickets zijn naast de algemene voorwaarden van de organisator, de algemene ticketvoorwaarden van Eventix B.V. van toepassing tussen Deelnemer en Eventix B.V.. In het geval van strijdigheid tussen de algemene voorwaarden van Eventix B.V. en Organisator zullen de algemene voorwaarden van Organisator leidend zijn. 

Artikel 4 Toegangsbewijs en toegang

4.1 De Deelnemer dient bij het betreden van de evenementenlocatie te beschikken over een geldig toegangsbewijs en over een geldig legitimatiebewijs.

4.2 Een toegangsbewijs wordt aan de Deelnemer verstrekt en verschaft de houder van het toegangsbewijs (eenmalig) toegang tot het Evenement en de evenementenlocatie.

4.3 Toegangsbewijzen zijn enkel verkrijgbaar op de website(s) van Organisator of de erkende voorverkoopadressen. Alleen aanschaf rechtstreeks bij Organisator of bij een erkend voorverkoopadres garandeert de geldigheid van het toegangsbewijs. Bij twijfel over de echtheid van het toegangsbewijs kan toegang tot de evenementenlocatie worden geweigerd.

4.4 De toegangsbewijzen worden na ontvangst van de volledige betaling, van de bestelde tickets, aan de Deelnemer toegezonden. Na ontvangst van de bestelde toegangsbewijzen dienen deze door de Deelnemer te worden gecontroleerd op juistheid. Indien de aangeschafte toegangsbewijzen door de betreffende Deelnemer niet tijdig zijn ontvangen, of indien er gebreken of fouten in worden geconstateerd, dan dient de Deelnemer zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Organisator.

4.5 De toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van Organisator. Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de Deelnemer ter beschikking is gesteld, rust op de Deelnemer het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik daarvan. Organisator aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van tickets door welke oorzaak dan ook.

4.6 De toegangsbewijzen zijn persoonlijk. Het is de Deelnemer niet toegestaan de toegangsbewijzen (weder) te verkopen of te verstrekken aan derden of in commerciële uitingen te verwijzen naar de toegangsbewijzen, zonder expliciete, schriftelijke, toestemming van Organisator.

4.7 De Giftcard is te verzilveren voor zolang het op de Giftcard vermelde Evenement loopt en kaarten beschikbaar zijn. 

Artikel 5 Aansprakelijkheid

5.1 Deelname geschiedt op eigen risico. Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, materieel of immaterieel, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname. Organisator is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan eigendommen.

5.2 Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van Organisator ter zake van die schade uitkeert.

5.3 De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname aan het Evenement een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich voldoende heeft voorbereid op het Evenement.

5.4 De Deelnemer vrijwaart Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement.

5.5 De Deelnemer vrijwaart Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden door toedoen van de Deelnemer, gedurende zijn deelname aan het evenement.


Artikel 6 Verplaatsing en annulering door Organisator

6.1 Organisator kan het Evenement verplaatsen naar een andere datum, een andere locatie of annuleren indien sprake is van overmacht. ‘Overmacht’ dient in dat kader ruim opgevat te worden en omvat onder meer ziekte en/of afzegging van de artiest(en), stakingen, dreigend gevaar, brand, slechte weersomstandigheden etc.

6.2 Organisator heeft de mogelijkheid om tot 24 uur voor aanvang het Evenement te annuleren of te wijzigen. Bij annulering van het Evenement door Organisator zal de Organisator het entreegeld aan de Deelnemer restitueren binnen 30 dagen. Restitutie zal uitsluitend plaatsvinden op de door de Organisator aangegeven wijze. Servicekosten of overige (gevolg)schade, direct of indirect, wordt niet vergoed. 


Artikel 7 Reserveringen en aanbetaling

7.1 Grote groepen (vanaf 15 personen) kunnen een reservering plaatsen voor tickets via het reserveringsformulier op de website van Organisator. Groepen kleiner 15 personen kunnen bij goedkeuring van Organisator tevens gebruik maken van de reserveringsaanvraag mogelijkheid via het reserveringsformulier op de website van Organisator.

7.2 Bij het plaatsen van een reservering via de reserveringsformulier op de website wordt een aanbetaling van 50% van het totaal aantal aangevraagde Deelnemers in rekening gebracht.

7.3 Voor het maken van een reservering dient de reserveringsaanvraag middels het contactformulier op de website van Organisator te worden ingevuld en opgestuurd.

7.4 In de reserveringsaanvraag wordt het aantal Deelnemers en editie van het Evenement opgegeven.

7.5 Het aantal Deelnemers en de datum zoals opgegeven in de reservering kan tot maximaal één maand voorafgaand aan het Evenement worden gewijzigd tegen de volgende voorwaarden:
– Het definitieve aantal Deelnemers van een bestelling kan alleen meer zijn dan het aantal zoals opgegeven binnen de reservering wanneer er nog tickets beschikbaar zijn. Het laten deelnemen van meer Deelnemers dan opgegeven binnen de reservering kan enkel na goedkeuring van Organisator.

– Wijziging van de editie/datum van het Evenement kan enkel na schriftelijke goedkeuring van Organisator. 

7.6 Bij het wijzigen van de editie/datum van het Evenement blijft Deelnemer de aanbetaling, betreffende de oorspronkelijk gereserveerde editie, verschuldigd aan Organisator tenzij anders schriftelijk bevestigd door de Organisator.

7.7 In het geval dat het definitieve aantal Deelnemers afwijkt van het aantal Deelnemers zoals opgegeven in de reservering dan gelden de volgende voorwaarden:
– Indien het definitieve aantal Deelnemers minder is dan opgegeven in de reservering dan wordt het te veel (aan-) betaalde gerestitueerd, behoudens de gedane aanbetaling.
– Indien de datum, conform artikel 7.5, wordt gewijzigd dan wordt de prijs navenant aangepast aan de nieuwe datum van het Evenement.

7.8 Groepen welke een reservering hebben gedaan via de reserveringspagina en die deze reservering wensen te annuleren kunnen dit doen tot één maand voorafgaand aan het Evenement doen, groep blijft dan onverlet de aanbetaling van 50% verschuldigd aan Organisator. Bij annulering binnen een maand voorafgaand aan het Evenement is Deelnemend bedrijf/groep de volledige ticketprijs zoals opgegeven in de reserveringsaanvraag verschuldigd aan Organisator.

7.9 Naast het in artikel 7.8 vermelde kan Organisator overige kosten welke Organisator heeft gemaakt ter uitvoering van de Overeenkomst in rekening brengen bij de groep.

7.10 Artikel 7: ‘Reserveringen, aanbetaling, facturatie en Betaling’ uit de hier onderstaande Algemene Voorwaarden voor bedrijven zijn van gelijke toepassing op de betalingen volgend uit Facturatie.

 

Artikel 8 Intellectuele eigendom & beeld-/geluidsopnamen

8.1 Organisator is gerechtigd om van het Evenement beeld- en/of geluidsopname te (laten) maken en deze beelden te gebruiken voor promotionele en productionele doeleinden voor zichzelf of ten behoeve van hun partners of sponsors. Personen die in de opnamen voorkomen kunnen geen recht doen gelden op enige vergoeding. Voorts doet de Deelnemer onherroepelijk afstand van het recht zich te beroepen op zijn/haar persoonlijkheidsrechten.

8.2 Indien gedurende het Evenement (beeld)opnamen worden gemaakt met beveiligingscamera’s, kan Organisator deze in geval van calamiteiten aan derden, waaronder mede begrepen politie en justitie, afstaan.

8.3 Alle rechten van intellectuele eigendom terzake van de producten en/of diensten als mede de ontwerpen, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de Overeenkomst tussen Organisator en Deelnemend Bedrijf, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij Organisator of diens leveranciers. De levering van producten en/of diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom.
8.4 Deelnemend Bedrijf stemt ermee in dat ze het Evenement of onderdelen daarvan niet zal dupliceren (in welke vorm dan ook). Bij constatering van het kopiëren van onderdelen van het Evenement en/of het Evenement in zijn geheel of inbreuk op enig ander intellectueel eigendomsrecht van Organisator of haar leveranciers is ondergetekende een dwangsom ter hoogte van €500 verschuldigd voor elke dag dat er onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van het intellectueel eigendom. Dit zowel in de voorbereiding als in de uitvoer van een soortgelijk evenement.

 

Artikel 9 Huisregels

9.1 Deelnemers dienen zich te houden aan de huisregels en de voorschriften en aanwijzingen van Organisator en bevoegde instanties. Indien Organisator dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het evenement, in ieder geval als de orde of veiligheid tijdens het Evenement in gevaar komt, heeft zij het recht de Deelnemer de (verdere) toegang tot het Evenement te ontzeggen en van de evenementenlocatie te verwijderen.

9.2 Personen jonger dan 18 jaar krijgen geen toegang tot het evenement. Enkel na goedkeuring van Organisator kan hier van worden afgeweken.

9.3 Om Organisator in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen dienen

Deelnemers zich op verzoek te kunnen identificeren. Wanneer de Deelnemer hier niet toe in staat is, kan deelname aan het Evenement worden ontzegd.

9.4 Bij betreding van het Evenement zal de Deelnemer worden gefouilleerd. De Deelnemer die weigert zich te laten fouilleren wordt de toegang tot het Evenement geweigerd.

9.5 Digitale camera’s, (digitale) videocamera’s /camcorders en andere (geluids-) opname apparatuur zijn niet toegestaan. Telefoons dienen opgeborgen te worden in de door organisatie aangewezen kluisjes op het terrein. Zoals beschreven in artikel 5, is dit op eigen risico.

9.6 Registratie van het Evenement zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Organisator in welke vorm dan ook, waaronder begrepen het professioneel fotograferen, filmen en het maken van geluids- en/of beeldopnamen voor commerciële doeleinden, is verboden, alsook nadruk van en/of overname uit het programma(-boekje), posters dan wel andere drukwerken.

9.7 Voorts zijn de volgende zaken niet toegestaan op de evenementenlocatie: etenswaren, glaswerk, plastic flessen, bidons, blik, camelbags, huisdieren, (klap)stoelen, krukjes, opblaasbare objecten, paraplu’s en parasols, selfiesticks, drugs, vuurwerk, (vuur)wapens en gevaarlijke voorwerpen. Organisator zal niet toegestane zaken bij de ingang in beslag (laten) nemen. Legale waardevolle zaken kunnen later worden opgehaald. Illegale zaken zullen aan de politie worden overhandigd.

9.8 Roken is niet toegestaan, uitgezonderd eventuele daarvoor bestemde rookruimtes. Eventuele ten gevolge van de overtreding door de Deelnemer aan Organisator opgelegde boetes zullen op de Deelnemer worden verhaald.

9.9 Het is niet toegestaan om tijdens het Evenement (huis)dieren mee te nemen. Het is voorts niet toegestaan om op het terrein, te crowdsurfen, vuur(tjes) te maken en/of commerciële activiteiten te verrichten, en/of zich op enige wijze aanstootgevend, discriminerend of beledigend uit te laten of dergelijke tekens te dragen of te verspreiden. Het dragen van voetbalshirts, motorclub kleding en overige kleding met groepskenmerkende teksten is niet toegestaan.

 

Artikel 10 Privacy en persoonsgegevens

10.1 Organisator verwerkt persoonsgegevens van Deelnemers en bezoekers van haar websites conform haar privacy & cookiebeleid en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze is beschikbaar op de website.

 

Artikel 11 Slotbepalingen

11.1 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Eventuele geschillen, van welke aard dan ook, die tussen een Deelnemer en Organisator ontstaan naar aanleiding van (gebruik of toepassing van) deze algemene voorwaarden en/of hiermee samenhangende overeenkomsten, worden eerst aan een bevoegde rechter voorgelegd.

Bedrijven

Artikel 1 Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

1.1 Evenement: het door Real Life Gaming B.V. en/of een gelieerde onderneming te organiseren evenement.
1.2 Deelnemend Bedrijf: een bedrijf of instelling, niet zijnde een natuurlijk persoon, dat zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan / of opdracht heeft gegeven tot het organiseren van het Evenement.
1.3 Overeenkomst: de Overeenkomst strekkend tot deelname van het Deelnemend Bedrijf aan het Evenement ofwel de Overeenkomst strekkend tot het organiseren van een Evenement ten behoeve van het Deelnemend Bedrijf.
1.4 Organisator: Real Life Gaming B.V. en/of een gelieerde onderneming waarmee het Deelnemend Bedrijf een Overeenkomst is aangegaan.
1.5 Deelnemer: de natuurlijke persoon welke deelneemt aan het Evenement op basis van de Overeenkomst tussen Organisator en het Deelnemend Bedrijf.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, reservering en op iedere Overeenkomst van de Organisator en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand tussen de Organisator en het Deelnemend Bedrijf.
2.2 Door de aanschaf en/of gebruik van het toegangsbewijs en/of betreding van de locatie, te noemen: de ‘evenementenlocatie’, en/of opdracht te geven tot het organiseren van het Evenement gaat het Deelnemend Bedrijf akkoord met deze algemene voorwaarden.
2.3 De Organisator hanteert huisregels en spelregels. Deze zijn te vinden op de website(s) van de Organisator en/of op de evenementenlocatie. Middels de aanschaf van het toegangsbewijs en/of betreding van de evenementenlocatie verklaart het Deelnemend Bedrijf zich bekend en akkoord met de huisregels en/of spelregels.
2.4 Voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan het Deelnemend Bedrijf beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de Organisator zijn in te zien en worden op verzoek van het Deelnemend Bedrijf zo spoedig mogelijk kosteloos toegezonden.
2.5 De Organisator kan deze algemene voorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk wijzigen. Het Deelnemend Bedrijf wordt tijdig van de wijzigingen op de hoogte gebracht. Indien het Deelnemend Bedrijf niet akkoord gaat met de wijziging(en) dient deze de Organisator hier schriftelijk van op de hoogte te brengen binnen tien werkdagen, gerekend vanaf de dag na wijziging van de algemene voorwaarden. De Organisator zal zich in dat geval inzetten om tot een passende oplossing te komen.
2.6 Algemene (inkoop) voorwaarden van het Deelnemend Bedrijf worden uitdrukkelijk van de hand gewezen tenzij expliciet anders vermeld door Organisator.
2.7 De nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

 

Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst

3.1 De Overeenkomst tussen de Organisator en het Deelnemend Bedrijf tot deelname aan het desbetreffende Evenement komt tot stand nadat een bestelling voor één of meer tickets is geplaatst bij (een door) de Organisator (ingeschakeld (voor)verkoopadres), en/of indien het Deelnemend Bedrijf Organisator de opdracht heeft verstrekt tot het organiseren van een Evenement.
3.2 Een geplaatste bestelling en/of verstrekte opdracht is onherroepelijk en het Deelnemend Bedrijf kan de Overeenkomst na dat moment niet wijzigen behoudens bij instemming van Organisator. Organisator is nimmer gehouden een aanvraag tot toegang tot een Evenement of het organiseren hiervan te accepteren. Het staat Organisator vrij voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst aanvullende voorwaarden te stellen.

3.3 Informatie, zoals mededelingen en prijsopgaven, met betrekking tot het Evenement en/of de toegangsbewijzen wordt zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of verstrekt. Voor bijkomende kosten van reservering, betaling en/of bezorging kunnen extra kosten in rekening gebracht worden. Prijzen voor toegangsbewijzen kunnen hierdoor hoger liggen dan de door de Organisator op de toegangsbewijzen geprinte prijzen. De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de verstrekte prijsinformatie.
3.4 De Organisator kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of het Deelnemend Bedrijf aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien de Organisator op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
3.5 Alle aanbiedingen, offertes of kostenschattingen van Organisator zijn vrijblijvend, tenzij expliciet anders vermeld of schriftelijk bevestigd door Organisator. 

3.6 Organisator heeft Eventix B.V. ingeschakeld als mede verkoopkanaal van haar tickets via het Ticketservice platform van Eventix B.V. op de Website van Organisator. Op de Overeenkomst tot aankoop van de tickets zijn naast de algemene voorwaarden van de organisator, de algemene ticketvoorwaarden van Eventix B.V. van toepassing tussen Deelnemer en Eventix B.V.. In het geval van strijdigheid tussen de algemene voorwaarden van Eventix B.V. en Organisator zullen de algemene voorwaarden van Organisator leidend zijn. 

Artikel 4 Toegangsbewijs en toegang 

4.1 Het Deelnemend Bedrijf dienen voor de toegang tot de evenementenlocatie te beschikken over geldige toegang– en legitimatiebewijs bewijzen voor haar Deelnemers, tenzij anders overeengekomen.
4.2 Een toegangsbewijs wordt eenmalig aan de Deelnemer verstrekt en verschaft de houder van het toegangsbewijs eenmalig toegang tot het Evenement en de evenementenlocatie.
4.3 Toegangsbewijzen zijn enkel verkrijgbaar op de website(s) van de Organisator of de erkende voorverkoopadressen. Alleen aanschaf rechtstreeks bij de Organisator of bij een erkend voorverkoopadres garandeert de geldigheid van het toegangsbewijs. Bij twijfel over de echtheid van het toegangsbewijs kan toegang tot de evenementenlocatie worden geweigerd.
4.4 De toegangsbewijzen worden na ontvangst van volledige betaling, van de bestelde tickets, aan de Deelnemer/het Deelnemend Bedrijf toegezonden, ten minste 7 dagen voor de aanvang van het evenement. Na ontvangst van de bestelde toegangsbewijzen dienen deze door de Deelnemer/het Deelnemend Bedrijf te worden gecontroleerd op juistheid. Indien de aangeschafte toegangsbewijzen door de betreffende Deelnemer/het Deelnemend Bedrijf niet tijdig zijn ontvangen, of indien er gebreken of fouten in worden geconstateerd, dan dient de Deelnemer/het Deelnemend Bedrijf zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de Organisator.
4.5 De toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van de Organisator. Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan het Deelnemend Bedrijf ter beschikking is gesteld, rust op het Deelnemend Bedrijf het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik daarvan. De Organisator aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van toegangsbewijzen door welke oorzaak dan ook.
4.6 Het is het Deelnemend Bedrijf (of haar Deelnemers) niet toegestaan de toegangsbewijzen (weder) te verkopen of te verstrekken aan derden of in commerciële uitingen te verwijzen naar de toegangsbewijzen, zonder expliciete, schriftelijke, toestemming van de Organisator. 

4.7 De Giftcard is te verzilveren voor zolang het op de Giftcard vermelde Evenement loopt en kaarten beschikbaar zijn. 


Artikel 5 Uitvoering Overeenkomst 

5.1 De verbintenissen die ten laste van Organisator voortkomen uit de Overeenkomst tot het verlenen van diensten, worden door Organisator en het Deelnemend Bedrijf gekenmerkt als inspanningsverbintenissen, behoudens afwijkende duiding door Nederlands recht of enige nadere Overeenkomst tussen Organisator en het Deelnemend Bedrijf.
5.2 Het Deelnemend Bedrijf is verplicht ervoor te zorgen dat Organisator op geen enkele wijze gehinderd wordt in de uitvoering van de Overeenkomst.
5.3 Indien van toepassing is het Deelnemend Bedrijf verplicht ervoor te zorgen dat Organisator tijdig kan beschikken over een ruimte die Organisator geschikt acht ter uitvoering van de Overeenkomst.
5.4 Een verzoek van het Deelnemend Bedrijf tot verlening van de duur van het Evenement nadat de Overeenkomst tot het verlenen van diensten reeds is besloten, kan door Organisator worden geweigerd of als meerwerk worden beschouwd. Het daadwerkelijke tijdstip van het einde van het Evenement geldt dan als basis voor de berekening van het meer werk.
5.5 Het Deelnemend Bedrijf garandeert de veiligheid van alle bij de uitvoering van de opdracht betrokken medewerkers van Organisator en zal alle noodzakelijke of noodzakelijk geachte maatregelen nemen om de veiligheid te waarborgen. Indien nodig zal het Deelnemend Bedrijf nader te bepalen veiligheidsrisico’s ten behoeve van Organisator verzekeren.

 

Artikel 6 Aansprakelijkheid 

6.1 Deelname aan het Evenement geschiedt geheel op eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, materieel of immaterieel, die de Deelnemer van, het Deelnemend Bedrijf lijdt als gevolg van de deelname aan het Evenement tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Tevens is de Organisator is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen. Tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schade zoals alle mogelijke schade ten gevolge van letsel of overlijden.
6.2 Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade (van de Deelnemer) van het Deelnemend Bedrijf vast staat, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.
6.3 Het Deelnemend Bedrijf verklaart dat elke Deelnemer zich bekend is met het feit dat voor deelname aan het Evenement een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist is, en verklaart dat hij/zij over deze goede gezondheid beschikt.
6.4 Het Deelnemend Bedrijf vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan (een Deelnemer van) het Deelnemend Bedrijf toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Het Deelnemend Bedrijf (van de Deelnemer) dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
6.5 Het Deelnemend Bedrijf vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden door toedoen van de Deelnemer van het Deelnemend Bedrijf, gedurende zijn/haar deelname aan het Evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.
6.6 Het Deelnemend Bedrijf dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die haar Deelnemers of een nabestaande hiervan mocht lijden ten gevolge van het overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn/haar deelname aan het Evenement.
6.7 Organisator is niet aansprakelijk voor winstderving of andere gevolgschade van het Deelnemend Bedrijf bij niet- of gebrekkig nakomen van de Overeenkomst door Organisator.
6.8 Organisator is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten door derden die zijn ingeschakeld bij de uitvoering van de Overeenkomst.
6.9 Het Deelnemend Bedrijf is aansprakelijk voor alle schade, materieel of immaterieel, toegebracht of ontstaan door het Deelnemend Bedrijf, ofwel diens Deelnemers, diens medewerkers of door derden, tijdens de uitvoering van de Overeenkomst, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.
6.10 Alle rechtsvorderingen jegens Organisator verjaren na één jaar na beëindiging van de Overeenkomst. 


Artikel 7 Reserveringen, aanbetaling, facturatie en betaling

7.1 Grote groepen (vanaf 15 personen) kunnen een reservering plaatsen voor tickets via het reserveringsformulier op de website van Organisator. Groepen kleiner 15 personen kunnen bij goedkeuring van Organisator tevens gebruik maken van de reserveringsaanvraag mogelijkheid via het reserveringsformulier op de website van Organisator.
7.2 Bij het plaatsen van een reservering via de reserveringsformulier op de website wordt een aanbetaling van 50% van het totaal aantal aangevraagde Deelnemers in rekening gebracht.

7.3 Voor het maken van een reservering dient de reserveringsaanvraag middels het contactformulier op de website van Organisator te worden ingevuld en opgestuurd.
7.4 In de reserveringsaanvraag wordt het aantal Deelnemers en editie van het Evenement opgegeven.
7.5 Het aantal Deelnemers en de datum zoals opgegeven in de reservering kan tot maximaal één maand voorafgaand aan het Evenement worden gewijzigd tegen de volgende voorwaarden:
– Het definitieve aantal Deelnemers van een bestelling kan alleen meer zijn dan het aantal zoals opgegeven binnen de reservering wanneer er nog tickets beschikbaar zijn. Het laten deelnemen van meer Deelnemers dan opgegeven binnen de reservering kan enkel na goedkeuring van Organisator.

– Wijziging van de editie/datum van het Evenement kan enkel na goedkeuring van Organisator. 

7.6 Bij het wijzigen van de editie/datum van het Evenement blijft Deelnemer de aanbetaling, betreffende de oorspronkelijk gereserveerde editie, verschuldigd aan Organisator tenzij anders schriftelijk bevestigd door de Organisator.
7.7 In het geval dat het definitieve aantal Deelnemers afwijkt van het aantal Deelnemers zoals opgegeven in de reservering dan gelden de volgende voorwaarden:
– Indien het definitieve aantal Deelnemers minder is opgegeven in de reservering dan wordt het te veel (aan-) betaalde gerestitueerd, behoudens de gedane aanbetaling.
– Indien de datum, conform artikel 7.6, wordt gewijzigd dan wordt de prijs navenant aangepast aan de nieuwe datum van het Evenement.
7.8 Groepen welke een reservering hebben gedaan via de reserveringspagina en die deze reservering wensen te annuleren kunnen dit doen tot één maand voorafgaand aan het Evenement doen, Deelnemend Bedrijf of groep blijft dan onverlet de aanbetaling van 50% verschuldigd aan Organisator. Bij annulering binnen een maand voorafgaand aan het Evenement is Deelnemend bedrijf/groep de volledige ticketprijs zoals opgegeven in de reserveringsaanvraag verschuldigd aan Organisator.
7.9 Naast het in artikel 7.8 vermelde kan Organisator overige kosten welke Organisator heeft gemaakt ter uitvoering van de Overeenkomst in rekening brengen bij Deelnemend bedrijf /groep.
7.10 Betaling van de facturen van Organisator dient binnen veertien dagen na factuurdatum op een ten name van Organisator staande rekening te zijn bijgeschreven. Het Deelnemend Bedrijf /groep dient alle facturen te voldoen tenminste 14 dagen voor de aanvang van het Evenement, behoudens in het geval het Deelnemend bedrijf de factuur heeft ontvangen binnen de periode van 14 dagen voor de aanvang van het Evenement. De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn.
7.11 Indien het Deelnemend Bedrijf /groep de ingevolge de Overeenkomst tot het verlenen van diensten verschuldigde betalingen niet tijdig heeft verricht, heeft Organisator aanspraak op vergoeding van rente tegen het wettelijk percentage met ingang van de dag, waarop de betaling uiterlijk had moeten geschieden, tot aan de dag waarop de factuur volledig is voldaan, zonder dat daartoe een nader ingebrekestelling of aanzegging is vereist.
7.12 Alle door Organisator gemaakte kosten ter incassering van betaling door het Deelnemend Bedrijf/groep, zijn voor rekening van het Deelnemend Bedrijf/groep. Tevens is Organisator gerechtigd de herinnerings- en aanmaningskosten bij het Deelnemend Bedrijf/groep in rekening te brengen.
7.13 Het Deelnemend Bedrijf/groep is niet bevoegd om zijn verplichtingen tot betaling te verrekenen met enige vermeende schuld van welke aard dan ook van Organisator.
7.14 Organisator is tevens gerechtigd de vordering aan een derde over te dragen. Hetgeen in dit artikel met betrekking tot Organisator is bepaald gaat in dat geval tevens over op de derde aan wie de vordering is overgedragen. 

Artikel 8 Intellectuele eigendom & beeld-/geluidsopnamen

8.1 Organisator is gerechtigd om van het Evenement beeld- en/of geluidsopname te (laten) maken en deze beelden te gebruiken voor promotionele en productionele doeleinden voor zichzelf of ten behoeve van hun partners of sponsors. Personen die in de opnamen voorkomen kunnen geen recht doen gelden op enige vergoeding. Voorts doet de Deelnemer onherroepelijk afstand van het recht zich te beroepen op zijn/haar persoonlijkheidsrechten.

8.2 Indien gedurende het Evenement (beeld)opnamen worden gemaakt met beveiligingscamera’s, kan Organisator deze in geval van calamiteiten aan derden, waaronder mede begrepen politie en justitie, afstaan.

8.3 Alle rechten van intellectuele eigendom terzake van de producten en/of diensten als mede de ontwerpen, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de Overeenkomst tussen Organisator en Deelnemend Bedrijf, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij Organisator of diens leveranciers. De levering van producten en/of diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom.
8.4 Deelnemend Bedrijf stemt ermee in dat ze het Evenement of onderdelen daarvan niet zal dupliceren (in welke vorm dan ook). Bij constatering van het kopiëren van onderdelen van het Evenement en/of het Evenement in zijn geheel of inbreuk op enig ander intellectueel eigendomsrecht van Organisator of haar leveranciers is ondergetekende een dwangsom ter hoogte van €500 verschuldigd voor elke dag dat er onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van het intellectueel eigendom. Dit zowel in de voorbereiding als in de uitvoer van een soortgelijk evenement.

 

Artikel 9 Annulering door Organisator, verplaatsing Evenement en beëindiging Overeenkomst 

9.1 De Organisator kan het Evenement verplaatsen naar een andere datum, een andere locatie of annuleren indien sprake is van overmacht. ‘Overmacht’ dient in dat kader ruim opgevat te worden en omvat onder meer doch niet uitsluitend ziekte en/of afzegging van de artiest(en), stakingen, brand, het niet beschikbaar zijn de evenementenlocatie, en slechte weersomstandigheden etc.
9.2 Organisator heeft de mogelijkheid om tot 24 uur voor aanvang het Evenement te annuleren of te wijzigen. Bij annulering van het Evenement door Organisator zal de Organisator het entreegeld aan het Deelnemend Bedrijf restitueren binnen 30 dagen. Restitutie zal uitsluitend plaatsvinden op de door de Organisator aangegeven wijze. Servicekosten of overige (gevolg)schade, direct of indirect, wordt niet vergoed.
9.3 Indien door overmacht, waaronder in ieder geval doch niet uitsluitend is begrepen ziekte van de medewerkers van Organisator die zijn aangesteld ter uitvoering van de Overeenkomst, of door andere redenen afwezige maar door Organisator geboekte itvoerders van het Evenement, staking van het personeel van Organisator, het niet beschikbaar zijn de evenementenlocatie, bedrijfsstoornissen op de plaats van het Deelnemend Bedrijf of andere niet voor rekening van Organisator komende factoren, door voor rekening van het Deelnemend Bedrijf komende omstandigheden, of door het door of namens het Deelnemend Bedrijf aanbrengen van wijzigingen in de uitvoering van de Overeenkomst, de Overeenkomst niet of niet op redelijkerwijze kan worden uitgevoerd zoals overeengekomen, is Organisator bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, in welk geval zij het Deelnemend Bedrijf zal berichten onder behoud van alle aanspraken op betaling door het Deelnemend Bedrijf voor tot het tijdstip van ontbinding verrichtte werkzaamheden door Organisator.
9.4 Bij surséance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van één der partijen, is de andere partij bevoegd de Overeenkomst te beëindigen op de wijze zoals beschreven in 9.3.
9.5. Indien het Deelnemend Bedrijf de Overeenkomst vóór de uitvoering annuleert, is het Deelnemend Bedrijf aan Organisator verschuldigd de kosten te vergoeden welke laatstgenoemde heeft gemaakt ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.

9.6. Indien en voor zover Organisator reeds vóór het tijdstip van annulering verplichtingen met of jegens derden is aangegaan, is de het Deelnemend Bedrijf gehouden alle daaruit voortvloeiende kosten volledig te voldoen. 

Artikel 10 Huisregels 

10.1 Het Deelnemend Bedrijf en haar Deelnemers dienen zich te houden aan de huisregels, voorschriften en aanwijzingen van de Organisator en bevoegde instanties. Indien de Organisator dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het Evenement, in ieder geval als de orde of veiligheid tijdens het Evenement in gevaar komt, heeft zij het recht de Deelnemer de (verdere) toegang tot het Evenement te ontzeggen en van de evenementenlocatie te verwijderen.
10.2 Personen jonger 18 jaar krijgen geen toegang tot het evenement. Enkel na goedkeuring van Organisator kan hier vanaf worden afgeweken.
10.3 Om de Organisator in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen dienen Deelnemers zich op verzoek te kunnen identificeren. Wanneer de Deelnemer hier niet toe in staat is, kan deelname aan het Evenement worden ontzegd.
10.4 Bij betreding van het Evenement zal de Deelnemer worden gefouilleerd. De Deelnemer die weigert zich te laten fouilleren wordt de toegang tot het Evenement geweigerd. 

10.5 Digitale camera’s, (digitale) videocamera’s/camcorders en andere (geluids-) opnameapparatuur zijn niet toegestaan. Telefoons dienen opgeborgen te worden in de door Organisator aangewezen kluisjes op het terrein.
10.6 Registratie van het Evenement zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Organisator in welke vorm dan ook, waaronder in ieder geval begrepen het professioneel fotograferen, filmen en het maken van geluids- en/of beeldopnamen voor commerciële doeleinden, is verboden, alsook nadruk van en/of overname uit het programma(- boekje), posters dan wel andere drukwerken, behoudens hiervoor goedkeuring is gegeven door Organisator.
10.7 Voorts zijn de volgende zaken niet toegestaan op de evenementenlocatie: etenswaren, glaswerk, plastic flessen, bidons, blik, drinktassen, huisdieren, (klap)stoelen, krukjes, opblaasbare objecten, paraplu’s en parasols, selfiesticks, drugs, vuurwerk, (vuur)wapens en gevaarlijke voorwerpen. De Organisator zal niet toegestane zaken bij de ingang in beslag (laten) nemen. Overige waardevolle zaken kunnen later worden opgehaald. Verboden zaken zullen aan de politie worden overhandigd.
10.8 Roken is niet toegestaan, uitgezonderd eventuele daarvoor bestemde rookruimtes. Eventuele ten gevolge van de overtreding door (Deelnemers van) het Deelnemend Bedrijf aan de Organisator opgelegde boetes zullen op de Deelnemer worden verhaald.
10.9 Het is niet toegestaan om tijdens het Evenement (huis)dieren mee te nemen. Het is voorts niet toegestaan om op het terrein, te crowdsurfen, vuur(tjes) te maken en/of commerciële activiteiten te verrichten, en/of zich op enige wijze aanstootgevend, discriminerend of beledigend uit te laten of aanstootgevende tekens te dragen of te verspreiden. Het dragen van voetbalshirts, motorclubkleding en overige kleding met groepskenmerkende teksten is niet toegestaan. 

10.10 Organisator is gerechtigd om van het Evenement beeld- en/of geluidsopname te (laten) maken en deze beelden te gebruiken voor promotiedoeleinden voor zichzelf of ten behoeve van hun partners of sponsors. Personen die in de opnamen voorkomen kunnen geen recht doen gelden op enige vergoeding. Voorts doet de Deelnemer onherroepelijk afstand van het recht zich te beroepen op zijn/haar persoonlijkheidsrechten.

10.11 Indien gedurende het Evenement (beeld)opnamen worden gemaakt met beveiligingscamera’s, kan Organisator deze in geval van calamiteiten aan derden, waaronder mede begrepen politie en justitie, afstaan

 

Artikel 11 Privacy en persoonsgegevens 

11.1 Organisator verwerkt persoonsgegevens van Deelnemers en bezoekers van haar websites conform haar privacy & cookiebeleid en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze is beschikbaar op de website.

 

Artikel 12 Slotbepalingen 

12.1 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Eventuele geschillen, van welke aard dan ook, die tussen het Deelnemend Bedrijf en de Organisator ontstaan naar aanleiding van (gebruik of toepassing van) deze algemene voorwaarden en/of hiermee samenhangende overeenkomsten, worden aan de bevoegde rechter te Utrecht voorgelegd

 Tickets
 Groepen